Algemene voorwaarden Flexsave B.V.

Inleiding:

De uitzendverhouding

De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending betrokken partijen is het volgende van belang.

De uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming is gedefinieerd in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek. Deze definitie komt erop neer, dat de uitzendovereenkomst een bijzondere arbeidsovereenkomst is tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht, waarbij de uitzendkracht door de uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld van een opdrachtgever om onder leiding en toezicht van die opdrachtgever werkzaam te zijn. De uitzendkracht is dus formeel in dienst van de uitzendonderneming. Er is een CAO voor Uitzendkrachten waarin de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten zijn geregeld.

De uitzendkracht is feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever, maar er bestaat tussen hen geen overeenkomst. Er zijn bij uitzending twee formele relaties: enerzijds de uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming en anderzijds de overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming. Aangezien de uitzendkracht feitelijk werkzaam is bij de opdrachtgever, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor instructies en begeleiding op de werkplek. De opdrachtgever moet de uitzendkracht net zo (goed) behandelen als zijn eigen personeel. De uitzendonderneming is wat dat betreft afhankelijk van de opdrachtgever. De uitzendonderneming is deskundig op het gebied van het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en doet in dat kader zijn uiterste best om de wensen van opdrachtgevers zo goed mogelijk te honoreren. De arbeidsmarkt is echter te grillig om de garantie te kunnen geven dat dit altijd lukt. Bovendien is de uitzendonderneming zeer afhankelijk van de opdrachtgevers, de aard van het werk en de wensen van uitzendkrachten.

Alvorens een uitzending daadwerkelijk tot stand komt, moeten er afspraken zijn gemaakt over zaken als de functie, de ter beschikking te stellen uitzendkracht, de duur van de opdracht en het tarief. De uitzendonderneming zal deze afspraken in het algemeen schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen. Het door de opdrachtgever te betalen tarief van de uitzendonderneming omvat de kosten (sociale verzekeringslasten etc.) van uitzendarbeid en een bureaumarge. Daarnaast kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt over de vergoeding van kosten aan de uitzendkracht, zoals reiskosten.

De uitzendkracht declareert zijn uren bij de uitzendonderneming, door middel van online registratie. De opdrachtgever moet deze ingevulde uren goedkeuren, zodat de uitzendonderneming weet dat de uren correct zijn ingevuld en dat het loon aan de uitzendkracht kan worden uitbetaald. Aan de hand

van hetzelfde werkbriefje stuurt de uitzendonderneming vervolgens een nota naar de opdrachtgever.

Algemene voorwaarden:

Het specifieke karakter van de uitzendverhouding (die bijvoorbeeld wezenlijk verschilt van het leveren van goederen of het aannemen van werk) leidt tot de noodzaak om een aantal zaken op een passende manier te regelen. De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) heeft daarbij het initiatief genomen om algemene voorwaarden te laten opstellen. Flexsave B.V. hanteert deze algemene voorwaarden mede bij het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

De belangrijkste onderwerpen uit de algemene voorwaarden worden hierna kort toegelicht. Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de integrale tekst van de hierna volgende algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten is bepalend.

Duur van de opdracht:

Flexsave B.V. stemt de duur van de opdracht zo goed mogelijk af met de opdrachtgever. Er zijn twee mogelijkheden: Een opdracht voor een vaste periode (‘voor bepaalde tijd’); daarbij kan niet van de overeengekomen periode worden afgeweken, tenzij uitdrukkelijk wordt afgesproken dat dit wel kan; dan geldt een opzegtermijn. Een opdracht voor een flexibele periode (‘voor onbepaalde tijd’); daarbij geldt dat altijd kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn, tenzij die mogelijkheid uitdrukkelijk is uitgesloten. Flexsave B.V. behoudt zich het recht voor om de uitzendkracht te vervangen of om de opdracht te beëindigen als daar gegronde redenen voor zijn, bijvoorbeeld als de uitzendovereenkomst met de uitzendkracht eindigt of als de opdrachtgever de nota’s niet op tijd betaalt.

Aansprakelijkheid:

De uitzendonderneming is voor een aantal (wettelijke) verplichtingen die voortvloeien uit de formele werkgeversrol afhankelijk van de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan de beëindiging van de uitzending ‘op verzoek van de opdrachtgever’ en regels omtrent arbeidstijden. De uitzendonderneming moet erop kunnen rekenen dat de opdrachtgever, waar nodig, zijn medewerking verleent en hem kunnen aanspreken als er kosten ontstaan doordat hij zich daar niet aan houdt. De leiding en het toezicht over het werk van de uitzendkracht en de werkomstandigheden liggen bij de opdrachtgever. De uitzendonderneming heeft hier geen invloed op. Dit brengt met zich mee, dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor dit werk en voor de veiligheid op de werkplek. Voor wat betreft de veiligheid is bijvoorbeeld in de Arbo-wet geregeld, dat de opdrachtgever is aan te merken als ‘werkgever’ in de zin van die wet. De opdrachtgever is in het verlengde van deze verantwoordelijkheden ook aansprakelijk als zich schade voordoet en hij vrijwaart de uitzendonderneming daarvoor. De opdrachtgever wordt dan ook geadviseerd hierop zijn verzekeringspolis na te zien.

Betaling: De uitzendonderneming betaalt, na ontvangst van de werkbriefjes, het loon aan de uitzendkrachten. Daarna wordt de nota voor de opdrachtgever opgemaakt. Om de kosten van deze voorfinanciering in de hand te houden, kent de uitzendonderneming een betalingstermijn van veertien dagen. Bij te late betaling is de opdrachtgever rente verschuldigd en eventuele kosten van inning.

Het in dienst nemen van een uitzendkracht:

De bedrijfsactiviteit van de uitzendonderneming is het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers die tijdelijk behoefte hebben aan personeel. De uitzendonderneming doet voortdurend investeringen – in tijd en in geld – om uitzendkrachten te werven en aan zich te binden, teneinde ze voor terbeschikkingstelling inzetbaar te maken respectievelijk te houden. Dat kan alleen als uitzendkrachten vervolgens ook daadwerkelijk gedurende enige tijd ter beschikking kunnen worden gesteld tegen de daarvoor geldende tarieven. Daarom is in de voorwaarden bepaald, dat de opdrachtgever de uitzendkracht niet zelf in dienst mag nemen zolang de uitzendkracht nog in dienst is van de uitzendonderneming en zolang de opdracht nog loopt. En dat de opdrachtgever in veel gevallen nog een vergoeding verschuldigd is aan de uitzendonderneming als hij de uitzendkracht in dienst neemt zodra dat wel is toegestaan.

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Artikel 1

Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Flexsave B.V. voor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers als omschreven in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover Flexsave B.V. die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 2

Definities:

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

Opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Flexsave B.V. op grond waarvan (en in zoverre telkens) een enkele uitzendkracht door Flexsave B.V. aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld – daaronder mede begrepen de overeenkomst die wordt voortgezet door terbeschikkingstelling van een vervangende uitzendkracht – om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgevertarief. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een opdracht.

Uitzendbeding: de bepaling in de uitzendovereenkomst tussen Flexsave B.V. en de uitzendkracht, inhoudend dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door Flexsave B.V. aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW). Opdrachtgevertarief: het bedrag dat de uitzendonderneming aan de opdrachtgever per uur in rekening brengt voor een uitzendkracht, zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en/of deze algemene voorwaarden. CAO voor Uitzendkrachten: de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en FNV Bondgenoten, Dienstenbond CNV en De Unie anderzijds.

Inleiding tot artikel 3

Van de overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en Flexsave B.V. moet worden onderscheiden de feitelijke terbeschikkingstelling van een individuele uitzendkracht. Als de opdracht eindigt, eindigt ook de terbeschikkingstelling. Maar als de feitelijke terbeschikkingstelling van een bepaalde uitzendkracht om welke reden dan ook eindigt, betekent dat niet in alle gevallen automatisch het einde van de opdracht. Binnen de opdracht kan worden overeengekomen, dat Flexsave B.V. zich bij het einde van de terbeschikkingstelling van een bepaalde uitzendkracht zal inspannen om voor vervanging zorg te dragen voor de resterende duur van de opdracht. De opdracht loopt dan door tot deze rechtsgeldig is geëindigd van rechtswege of door opzegging of ontbinding. Bij tijdelijke verhindering van een uitzendkracht kan nader worden besproken of er behoefte is aan vervanging. Na afloop van de verhindering – zoals bij herstel van ziekte – keert dan in beginsel de oorspronkelijke uitzendkracht terug.

Artikel 3

Opdracht, terbeschikkingstelling en vervanging.

De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.

A: De opdracht voor bepaalde tijd

De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan: Of voor een vaste periode; dat wil zeggen voor een vooraf vastgestelde kalenderperiode of voor een periode die eindigt op een vooraf vastgestelde datum, Of voor een bepaalbare periode; dat wil zeggen voor een periode die eindigt doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet (een gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de opdrachtgever, de uitzendkracht en Flexsave B.V; hierbij kunnen meerdere gebeurtenissen worden omschreven, met dien verstande dat de opdracht eindigt door het intreden van een van de afzonderlijke gebeurtenissen, Of voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege aan het einde van de periode waarvoor zij is aangegaan. De opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste veertien kalenderdagen.

B: De opdracht voor onbepaalde tijd

De opdracht voor onbepaalde tijd is de opdracht die niet wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De opdracht voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden beëindigd door middel van opzegging, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van veertien kalenderdagen. c. Bepalingen die gelden voor alle opdrachten Het recht van (tussentijdse) opzegging kan schriftelijk aan nadere voorwaarden en/of aan nadere of afwijkende andere termijnen worden verbonden. Op de opdrachtgever rust de bewijslast dat tijdig is opgezegd. Elke opdracht eindigt van rechtswege indien (en op het tijdstip dat) de uitzendovereenkomst tussen Flexsave B.V. en de uitzendkracht is geëindigd en deze uitzendovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat een van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat de andere partij in verzuim is, in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd. Indien Flexsave B.V. de ontbinding op een van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van de opdrachtgever waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om

C: Bepalingen die gelden voor alle opdrachten

Het recht van (tussentijdse) opzegging kan schriftelijk aan nadere voorwaarden en/of aan nadere of afwijkende andere termijnen worden verbonden. Op de opdrachtgever rust de bewijslast dat tijdig is opgezegd. Elke opdracht eindigt van rechtswege indien (en op het tijdstip dat) de uitzendovereenkomst tussen Flexsave B.V. en de uitzendkracht is geëindigd en deze uitzendovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat een van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat de andere partij in verzuim is, in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd. Indien Flexsave B.V. de ontbinding op een van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van de opdrachtgever waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen.

D: De terbeschikkingstelling

Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan Flexsave B.V. om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden. Indien de uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en Flexsave B.V. het uitzendbeding bevat, eindigt de terbeschikkingstelling op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de uitzendkracht meldt dat hij of zij niet in staat is de uitzendarbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan Flexsave B.V. bevestigen. De opdrachtgever is gedurende de looptijd van een opdracht gerechtigd Flexsave B.V. schriftelijk te verzoeken een terbeschikkingstelling te beëindigen om een andere reden dan bedoeld in het vorige lid, mits dat bij de opdracht schriftelijk is overeengekomen. De opdrachtgever zal bij een dergelijk verzoek een termijn in acht nemen van ten minste veertien kalenderdagen. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan Flexsave B.V. bevestigen.

E: Vervanging

Flexsave B.V. is gerechtigd om bij beëindiging van de terbeschikkingstelling gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende uitzendkracht ter beschikking te stellen voor de resterende duur van de opdracht, mits dat bij de opdracht schriftelijk is overeengekomen. Indien de uitzendovereenkomst tussen Flexsave B.V. en de uitzendkracht niet het uitzendbeding bevat, kunnen de opdrachtgever en Flexsave B.V. bij tijdelijke verhindering van de uitzendkracht om de uitzendarbeid te verrichten – zoals bij ziekte – nader overeenkomen dat Flexsave B.V. tijdelijk een vervangende uitzendkracht ter beschikking zal stellen. In dat geval eindigt de terbeschikkingstelling van de vervangende uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever zodra de tijdelijke verhindering van de oorspronkelijke uitzendkracht is geëindigd en wordt de terbeschikkingstelling van de oorspronkelijke uitzendkracht hervat, een en ander tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Flexsave B.V.is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde uitzendkracht door een andere uitzendkracht onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Flexsave B.V.., behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet-en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk bevestigen. Flexsave B.V. schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever, indien Flexsave B.V. een uitzendkracht weliswaar mag vervangen of terugplaatsen, maar deze om welke reden dan ook niet vervangt of terugplaatst. In dat geval is de opdrachtgever ook niet gehouden het opdrachtgevertarief te voldoen, tenzij de oorzaak voor het vervangen of terugplaatsen van de uitzendkracht toerekenbaar is aan de opdrachtgever.

Toelichting artikel 3e lid 4

De opdrachtgever is aan Flexsave B.V. het opdrachtgevertarief verschuldigd over de uren volgens de opdracht (zie ook artikel 12a). Indien Flexsave B.V. de uitzendkracht niet langer ter beschikking stelt en ook niet vervangt, is de opdrachtgever in beginsel ook geen betaling meer verschuldigd aan Flexsave B.V. Indien Flexsave B.V. zich daartoe echter genoodzaakt ziet om een reden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is – zoals onveilige werkomstandigheden of ‘ongewenst gedrag’ tegenover de uitzendkracht – is Flexsave B.V. gerechtigd het opdrachtgevertarief wél in rekening te (blijven) brengen voor de resterende duur van de opdracht.

Artikel 4 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht

Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht verstaan: Het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de uitzendkracht; Het ter beschikking laten stellen van de betreffende uitzendkracht aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming); Het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht met een derde, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW). Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder uitzendkracht tevens verstaan: De aspirant-uitzendkracht die bij Flexsave B.V. is ingeschreven; De (aspirant-)uitzendkracht die is voorgesteld aan de opdrachtgever; De uitzendkracht wiens terbeschikkingstelling minder dan drie maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de

opdrachtgever is geëindigd. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een uitzendkracht indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde.

De opdrachtgever brengt Flexsave B.V. schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaan indien en voor zover de uitzendkracht de arbeidsovereenkomst met Flexsave B.V. niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft, en indien en voor zover de opdrachtgever de opdracht met Flexsave B.V. niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft. Indien de opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid c. tot en met e. bepaalde binnen een termijn van zes maanden na aanvang van de terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaat voor dezelfde of een andere functie, is de opdrachtgever aan Flexsave B.V. de volgende vergoeding verschuldigd: Indien de arbeidsverhouding met de uitzendkracht aanvangt voordat de terbeschikkingstelling tien gewerkte weken heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 20 procent van het laatstelijk geldende opdrachtgevertarief voor de betrokken uitzendkracht over een periode van zes maanden; Indien de arbeidsverhouding met de uitzendkracht aanvangt nadat de terbeschikkingstelling tien gewerkte weken heeft geduurd maar voordat de terbeschikkingstelling negentien gewerkte weken heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 15 procent van het laatstelijk geldende opdrachtgevertarief voor de betrokken uitzendkracht over een periode van zes maanden; Indien de arbeidsverhouding met de uitzendkracht aanvangt nadat de terbeschikkingstelling negentien gewerkte weken heeft geduurd maar voordat de terbeschikkingstelling zevenentwintig gewerkte weken heeft geduurd: een vergoeding ten bedrag van 10 procent van het laatstelijk geldende opdrachtgevertarief voor de betrokken uitzendkracht over een periode van zes maanden.

Onder ‘gewerkte weken’ wordt in dit artikel verstaan: weken waarin de uitzendkracht bij de opdrachtgever werkzaam is geweest in het kader van de opdracht. De opdrachtgever is de in dit lid genoemde vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht binnen drie maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd, rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert, of indien de opdrachtgever de uitzendkracht binnen drie maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en de opdrachtgever naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat.

Indien een uitzendkracht door tussenkomst van Flexsave B.V. aan een mogelijke opdrachtgever is voorgesteld en deze mogelijke opdrachtgever met die uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze mogelijke opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 20 procent van het opdrachtgevertarief, dat voor de betrokken uitzendkracht van toepassing zou zijn geweest over een periode van zes maanden, indien de terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen. De opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Flexsave B.V. in contact is gekomen met de uitzendkracht. Ook indien de uitzendkracht binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gekomen rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert of indien de opdrachtgever de uitzendkracht binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gebracht rechtstreeks of via derden benadert, en naar aanleiding daarvan met de

betreffende uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat, is de opdrachtgever de vergoeding verschuldigd zoals genoemd in de eerste volzin van dit lid.

Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht tijdens een opdracht die tussentijds opzegbaar is, is de opdrachtgever gerechtigd te besluiten de krachtens opdracht overeengekomen opzegtermijn niet in acht te nemen. In dat geval is de opdrachtgever echter gehouden de schade te vergoeden die Flexsave B.V. hierdoor lijdt. Deze schade wordt gefixeerd op 30 procent van het opdrachtgevertarief over de niet in acht genomen opzegtermijn voor de betreffende opdracht. Daarnaast dient de opdrachtgever de in lid f. van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen, voor zover van toepassing. Indien de opdrachtgever met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat tijdens een opdracht die niet tussentijds opzegbaar is, is de opdrachtgever gehouden het overeengekomen opdrachtgevertarief voor de betreffende uitzendkracht voor de resterende duur van de opdracht te voldoen.

Daarnaast dient de opdrachtgever de in lid f. van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen, voor zover van toepassing. Het opdrachtgevertarief, zoals meermalen vermeld in dit artikel, wordt berekend over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren of overuren, als ware de opdracht tot stand gekomen respectievelijk niet geëindigd, met een minimum van 20 uur per week. Het bepaalde in artikel 16 van deze algemene voorwaarden is eveneens van toepassing op de in rekening gebrachte vergoedingen uit hoofde van artikel 4.

Artikel 5 Verbod c.q. voorwaarden opschorting tewerkstelling uitzendkrachten

De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk op te schorten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten met in standhouding van de opdracht en hij tijdelijk geen werk heeft of de uitzendkracht tijdelijk niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever voor de duur van die opschorting het opdrachtgevertarief niet verschuldigd, mits de opdrachtgever op verzoek van Flexsave B.V. aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld en Flexsave B.V. jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingplicht op grond van de CAO voor Uitzendkrachten. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan Flexsave B.V. het opdrachtgevertarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

Artikel 6 Functie en arbeidstijd

Bij opdracht verstrekt opdrachtgever de omschrijving van de functie die de uitzendkracht moet uitoefenen. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan Flexsave B.V. onverwijld de passende functieomschrijving aanreiken, onverminderd het bepaalde in artikelen 12 en 17. De functie, zoals hiervoor aangegeven kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op goed werkgeverschap of op (komende) wet-en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten of rechtspraak. De werktijden, het

aantal arbeidsuren en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij opdracht anders is overeengekomen. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de uitzendkracht zullen niet meer respectievelijk niet minder belopen dan rechtens bij opdrachtgever is toegestaan. Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of bij regeling of rooster vastgesteld aantal uren. De vakantie van de uitzendkracht en de bijzondere verlofregeling worden geregeld conform de wet en de CAO voor Uitzendkrachten. De opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de opdracht – en, indien en voor zover dat bij het aangaan van de opdracht niet voorzienbaar was, steeds zo spoedig mogelijk – Flexsave B.V. in te lichten omtrent de bedrijfssluitingen van opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht Flexsave B.V. dusdanig vroegtijdig in te lichten, dat Flexsave B.V. de rechtsverhouding met de uitzendkracht hieraan kan aanpassen.

Artikel 7 Medezeggenschap en uitzendarbeid

De opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad van Flexsave B.V. of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform de Wet op de ondernemingsraden. Indien de uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden het opdrachtgevertarief over de uren waarin de uitzendkracht werkzaamheden in verband van het uitoefenen van medezeggenschap verricht onder werktijd aan de uitzendonderneming te voldoen. Voor zover de uitzendkracht onder werktijd activiteiten verricht in het kader van zijn lidmaatschap van de ondernemingsraad van Flexsave B.V., is de opdrachtgever voor deze uren geen opdrachtgevertarief verschuldigd.

Artikel 8 Terbeschikkingstelling en selectie

De opdrachtgever verstrekt aan Flexsave B.V. nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de uitzendkracht alsmede aangaande de beoogde looptijd van de opdracht. Flexsave B.V. relateert deze door opdrachtgever verstrekte inlichtingen aan de hoedanigheden, capaciteiten en beschikbaarheid van de voor uitzending in aanmerking komende krachten. Op die basis bepaalt Flexsave B.V. naar beste kunnen welke uitzendkracht ingevolge de opdracht door Flexsave B.V. ter beschikking wordt gesteld. Binnen het hier aangegeven kader is Flexsave B.V. geheel vrij in de keuze van de uitzendkracht die inzake de opdracht ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 9 Goede uitoefening van leiding en toezicht; goed opdrachtgeverschap

De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden.

Onder doorlening aan een derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6 BW. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien Flexsave B.V. en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland is slechts mogelijk voor bepaalde tijd en indien dit al bij opdracht schriftelijk is overeengekomen en de uitzendkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd

Artikel 10 Garantie veiligheid en vrijwaring

De opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de uitzendkracht werkzaamheden laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden van de uitzendkracht zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de uitzendkracht bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woord schade lijdt. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met art. 7:658 BW (in het bijzonder art. 7:658 lid 4 BW) alsmede met de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet ten opzichte van de uitzendkrachten. De opdrachtgever vrijwaart Flexsave B.V. tegen op deze bepalingen gebaseerde vorderingen of aanspraken van de uitzendkracht op Flexsave B.V.

De opdrachtgever zal aan Flexsave B.V. en ook aan de uitzendkracht voor de aanvang van de uitzendarbeid informatie verstrekken over de van de uitzendkracht verlangde beroepskwalificatie, alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht in de uitoefening van zijn uitzendarbeid lijdt, tenzij de opdrachtgever bewijst dat hij de hiervoor genoemde verplichtingen geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht.

Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht lijdt doordat een aan de uitzendkracht toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen te verrichten werkzaamheden gebezigde zaak is beschadigd of teniet gegaan. De opdrachtgever zal Flexsave B.V. tegen alle aanspraken ter zake vrijwaren. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het in dit artikel bepaalde.

Toelichting artikel 10

De opdrachtgever wordt erop gewezen, dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als ‘werkgever’ van de uitzendkrachten in zijn onderneming en uit dien hoofde de bij of krachtens de Arbo-wet gestelde regels, zoals ten aanzien van instructie en persoonlijke beschermingsmiddelen, (ook) moet naleven ten aanzien van die uitzendkrachten. De opdrachtgever is voorts op grond van de Arbo-wet gehouden om voor aanvang van de uitzending een zogenoemd arbodocument te verstrekken aan Flexsave B.V.., dat dit document moet doorgeleiden aan de uitzendkracht. In artikel 7:658 lid 4 BW is geregeld dat een uitzendkracht de opdrachtgever rechtstreeks kan aanspreken voor eventuele schade als gevolg van een bedrijfsongeval. Dat is ook logisch, aangezien de uitzendkracht werkzaam is onder de volstrekte leiding en toezicht van de opdrachtgever en deze verantwoordelijk is voor de werkomstandigheden van de uitzendkracht. Om die reden is ook ten behoeve van de uitzendonderneming bedongen, dat de opdrachtgever de uitzendonderneming moet vrijwaren tegen eventuele aanspraken van de uitzendkracht aan het adres van de uitzendonderneming. In het verlengde hiervan dient de opdrachtgever zich er van te vergewissen dat zijn aansprakelijkheidsverzekering hiervoor, zoals gebruikelijk is, dekking biedt.

Artikel 11 Bijzondere uitsluiting aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring

Flexsave B.V. is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schades en verliezen die uitzendkrachten toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden. Flexsave B.V. is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden. De opdrachtgever vrijwaart Flexsave B.V. voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Flexsave B.V. als werkgever van de uitzendkracht – rechtstreeks of onrechtstreeks – voortvloeiende uit schades en verliezen die uitzendkracht toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden of uit verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.

Artikel 12 Uurbeloning en opdrachtgevertarief

De opdrachtgever is aan Flexsave B.V. het opdrachtgevertarief verschuldigd, vermeerderd met eventuele door Flexsave B.V. aan de uitzendkracht verschuldigde toeslagen, over de uren waarop Flexsave B.V. op grond van de opdracht en/of voorwaarden van Flexsave B.V. jegens de opdrachtgever aanspraak heeft. Voor de duur van de opdracht wordt de uurbeloning van de uitzendkracht minimaal vastgesteld conform de regelgeving van toepassing krachtens de wet en de CAO voor Uitzendkrachten, zulks mede aan de hand van de functieomschrijving, die de opdrachtgever bij de opdracht heeft verstrekt.

Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat de in werkelijkheid door de uitzendkracht uitgeoefende (aangepaste) functie zou moeten leiden tot een hogere uurbeloning, zal Flexsave B.V. de uurbeloning van de uitzendkracht en het opdrachtgevertarief dienovereenkomstig corrigeren en zal de opdrachtgever dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van aanpassing van de functie aan Flexsave B.V. verschuldigd zijn.

Wanneer gedurende een opdracht de functie van de uitzendkracht wijzigt in de zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden welke lager geclassificeerd zijn, dan zullen de uurbeloning en het opdrachtgevertarief ongewijzigd blijven.

Het hiervoor bepaalde laat onverlet dat Flexsave B.V. en de uitzendkracht vooraf met wijziging van de functie schriftelijk moeten hebben ingestemd. Indien de uitzendkracht wordt vervangen door een andere uitzendkracht zal de uurbeloning ten aanzien van die andere uitzendkracht opnieuw worden vastgesteld op de eerder vermelde basis en zal het opdrachtgevertarief daaraan worden aangepast.

Artikel 13 Aanpassing van het opdrachtgevertarief

Flexsave B.V. is in ieder geval gerechtigd om het opdrachtgevertarief tussentijds aan te passen, indien de uurbeloning van de uitzendkracht wordt verhoogd en/of om (eenmalige) verplichte bijzondere uitkeringen aan uitzendkrachten door te berekenen aan de opdrachtgever. Flexsave B.V. is in ieder geval ook gerechtigd het opdrachtgevertarief te verhogen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen: Als gevolg van wijziging van de CAO voor Uitzendkrachten of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling; Als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wetten en/of regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wetten en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift; Als gevolg van verhoging van de kosten in de ruimste zin des woords verbonden aan de uitzendarbeid van de uitzendkracht. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de uurbeloning en/of het tarief te laag is/zijn vastgesteld, is Flexsave B.V. gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de uurbeloning en het tarief op het juiste niveau te brengen. Flexsave B.V. kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Flexsave B.V. zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 14 Bijzondere minimale betalingsverplichtingen

Indien de uitzendkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door de opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen of indien ingevolge de opdracht de omvang van de uitzendarbeid minder dan vijftien uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de uitzendarbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de uitzendarbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, is de opdrachtgever ten minste gehouden aan Flexsave B.V. per oproep te betalen het opdrachtgevertarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever jegens Flexsave B.V..

Artikel 15 Nota’s op basis van tijdverantwoordingsformulier

Algemene voorwaarden Flexsave B.V. Versie 1 12:

De nota’s van Flexsave B.V. worden in het algemeen uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren, die de opdrachtgever binden.

De opdrachtgever ziet erop toe en garandeert door ondertekening, dat op de tijdverantwoordingsformulieren het juiste aantal gewerkte uren en overuren alsmede alle overige informatie duidelijk is vermeld en dat eventuele werkelijk gemaakte onkosten naar waarheid zijn ingevuld, alsmede dat het aantal gewerkte uren en overuren niet overschrijdt hetgeen is overeengekomen.

De opdrachtgever zal voor zijn eigen administratie een getekende kopie van het tijdverantwoordingsformulier houden. Bij verschil tussen het bij Flexsave B.V. ingeleverde tijdverantwoordingsformulier en het door de opdrachtgever daarvan behouden afschrift, geldt het bij Flexsave B.V. ingeleverde tijdverantwoordingsformulier voor de afrekening opgenomen in de nota als volledig bewijs. Indien de uitzendkracht de tijdverantwoording van de opdrachtgever betwist en de opdrachtgever zijn eerder in dit artikel genoemde verplichtingen niet is nagekomen, is Flexsave B.V. gerechtigd:

Hetzij: De gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd van de werkweek, die voor werknemers in dienst van de opdrachtgever geldt. Indien partijen echter schriftelijk en uitdrukkelijk bij opdracht daarvan zijn afgeweken, is de uitzendonderneming gerechtigd de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd overeengekomen bij opdracht genomen over de betreffende periode.

Hetzij: De gewerkte uren te stellen op het door de uitzendkracht opgegeven aantal, tenzij de opdrachtgever kan bewijzen dat de opgave van het aantal gewerkte uren door de uitzendkracht onjuist is en Flexsave B.V. tijdig over de bewijzen kan beschikken en deze onverkort in en buiten rechte mag gebruiken.

Artikel 16 Betaling en gevolgen wanbetaling

De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Flexsave B.V. ingediende nota binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien een nota niet binnen deze periode is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1 procent per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan opdrachtgever niet toegestaan. Uitsluitend betalingen aan Flexsave B.V. of aan een door Flexsave B.V. schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan uitzendkrachten zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking. De in het bezit van Flexsave B.V. zijnde doordruk of kopie van de door Flexsave B.V. verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint. Reclames betreffende enige nota moeten binnen tien kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij Flexsave B.V. zijn ingediend, na deze periode vervalt het reclamerecht van de opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend, kan de opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening. Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15 procent van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 100,- per vordering.

Deze vergoeding zal steeds zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn zodra rechtsbijstand door Flexsave B.V. of door de derde die tot de betaling gerechtigd is, is ingeroepen respectievelijk de vordering door Flexsave B.V. ter incasso uit handen is gegeven.

Artikel 17 Algemene schadevergoeding

Algemene voorwaarden Flexsave B.V. Versie 1 13

De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, in het bijzonder de verplichtingen als omschreven in de artikelen 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 15 en 20 niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Flexsave B.V. (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient Flexsave B.V. zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat Flexsave B.V. eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals een vordering tot nakoming, of andere rechtsmaatregelen kan treffen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze algemene voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is. Het in dit artikel bepaalde doet nimmer af aan de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 4.

Toelichting op artikel 17

De opdrachtgever heeft op grond van de wet, de opdracht en deze algemene voorwaarden een aantal belangrijke (werkgevers)verplichtingen tegenover de uitzendkracht en tegenover de uitzendonderneming. De uitzendonderneming is voor een aantal werkgeversverplichtingen immers afhankelijk van de opdrachtgever. Als de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens de uitzendonderneming niet nakomt en de uitzendonderneming daardoor op haar beurt verplichtingen tegenover de uitzendkracht niet kan nakomen, moet de uitzendonderneming de opdrachtgever hiervoor kunnen aanspreken.

Artikel 18 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet-functie-relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen uitzendarbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Flexsave B.V. worden meegewogen.

Artikel 19 Aansprakelijkheid Flexsave B.V.

Flexsave B.V. is als goed opdrachtnemer gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Flexsave B.V. deze verplichting niet nakomt, is Flexsave B.V., met inachtneming van het hierna in lid c. bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij Flexsave B.V. en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Flexsave B.V.

Flexsave B.V. is, voor zover nodig in afwijking van het eerder in dit artikel bepaalde, niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste selectie van een uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij Flexsave B.V. indient en daarbij aantoont, dat de onjuiste selectie het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Flexsave B.V..

Iedere aansprakelijkheid en/of verplichting van Flexsave B.V. tot vergoeding van schade van de opdrachtgever, uit hoofde van deze algemene voorwaarden of uit welke andere hoofde dan ook, is beperkt tot ten hoogste 20 procent van het opdrachtgevertarief dat betreffende die uitzendkracht ingevolge de opdracht van toepassing was over de beoogde duur van de opdracht met een maximum van 26 weken. Dit maximum komt te vervallen, indien er sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Flexsave B.V. Aansprakelijkheid van Flexsave B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten. Flexsave B.V. schiet in ieder geval niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade: indien Flexsave B.V. een aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, niet in behandeling neemt; indien de contacten tussen de opdrachtgever en Flexsave B.V. voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht; indien Flexsave B.V.., om welke reden dan ook, een uitzendkracht niet of niet langer conform de opdracht ter beschikking kan stellen.

Toelichting artikel 19

De aard van de dienstverlening van de uitzendonderneming en het feit dat het om het ter beschikking stellen van mensen gaat, brengen met zich mee dat er sprake is van een zogenoemde ‘inspanningsverplichting’. Dit betekent dat de uitzendonderneming geen resultaat garandeert, maar zich wel moet inspannen om de opdracht conform de gemaakte afspraken uit te voeren. Als de uitzendonderneming die inspanning niet levert, is het uitzendbureau ook aansprakelijk te stellen voor de schade die de opdrachtgever daardoor lijdt. Deze aansprakelijkheid van de uitzendonderneming is echter niet onbeperkt, maar beperkt zich tot een maximum bedrag. Die beperking geldt echter niet, als blijkt dat er sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid

van die uitzendonderneming. Voor wat betreft eventuele onjuiste selectie van een uitzendkracht door de uitzendonderneming geldt als bijzondere regeling, dat de uitzendonderneming alleen aansprakelijk is voor eventuele schade als er sprake is geweest van ‘opzet of bewuste roekeloosheid’. Ook in dat geval is de aansprakelijkheid van de uitzendonderneming echter niet onbeperkt. In sommige gevallen is de aansprakelijkheid van de uitzendonderneming uitgesloten. Bijvoorbeeld als de uitzendonderneming er niet in slaagt een aanvraag van de opdrachtgever te voorzien of als de uitzendkracht niet (langer) wil meewerken aan een overeengekomen uitzending. In het voorkomende geval dient de opdrachtgever een klacht schriftelijk en binnen de in dit artikel genoemde termijn in te dienen. Dit is nodig om volstrekte duidelijkheid te hebben over de inhoud van de klacht en om die klacht nog te kunnen onderzoeken en beoordelen. Klachten die na de genoemde termijn worden ingediend, kunnen niet meer leiden tot een schadevergoedingsplicht van de uitzendonderneming.

Artikel 20a Wet arbeid vreemdelingen

De opdrachtgever aan wie door Flexsave B.V. een vreemdeling ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van de Wet arbeid vreemdelingen, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever stelt aan de hand van het eerder genoemde document de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie.

Artikel 20b Persoonsgegevens van de uitzendkracht

Algemene voorwaarden Flexsave B.V Versie 1 15

Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een uitzendkracht, die voor en gedurende de opdracht door Flexsave B.V kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken. Opdrachtgever zal de uitzendkracht op de hoogte brengen van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt.

Artikel 21 Geheimhouding

Flexsave B.V. zal op nader verzoek van de opdrachtgever in zijn verhouding met de uitzendkracht bedingen, dat de uitzendkracht volstrekte geheimhouding dient te betrachten omtrent vertrouwelijke informatie met betrekking tot de opdrachtgever en diens bedrijfsactiviteiten. Flexsave B.V. is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.

Artikel 22 Strekking algemene voorwaarden

Indien een of meer bepalingen van de opdracht of in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn. De titel van de artikelen in deze algemene voorwaarden hebben uitsluitend een informatieve bedoeling, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 23 Forumkeuze

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Den Haag. Wettelijke bepalingen Hieronder volgt een uittreksel van de in de algemene voorwaarden aangehaalde wettelijke bepalingen.

Artikel 3:37 lid 1 BW Tenzij anders is bepaald, kunnen verklaringen, met inbegrip van mededelingen, in iedere vorm geschieden, en kunnen zij in een of meer gedragingen besloten liggen.

Artikel 6:108 BW Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander jegens hem aansprakelijk is overlijdt, is die ander verplicht tot vergoeding van schade door het derven van levensonderhoud: aan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner en de minderjarige wettige of onwettige kinderen van de overledene, tot ten minste het bedrag van het hun krachtens de wet verschuldigde levensonderhoud; aan andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze reeds ten tijde van het overlijden geheel of ten dele in hun levensonderhoud voorzag of daartoe krachtens rechterlijke uitspraak verplicht was; aan degenen die reeds voor de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met de overledene in gezinsverband samenwoonden en in wier levensonderhoud hij of zij geheel of voor een groot deel voorzag, voor zover aannemelijk is dat een en ander zonder het overlijden zou zijn voortgezet en zij redelijkerwijze

niet voldoende in hun levensonderhoud kunnen voorzien; aan degene die met de overledene in gezinsverband samenwoonde en in wiens levensonderhoud de overledene bijdroeg door het voeren van de gemeenschappelijke huishouding, voor zover hij of zij schade lijdt doordat na het overlijden op andere wijze in de gang van deze huishouding moet worden voorzien. Bovendien is de aansprakelijke verplicht aan degene te wiens laste de kosten van lijkbezorging zijn gekomen, deze kosten te vergoeden, voor zover zij in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene. Hij die krachtens het eerder in deze alinea bepaalde tot schadevergoeding wordt aangesproken, kan hetzelfde verweer voeren, dat hem tegenover de overledene zou hebben ten dienste gestaan.

Artikel 7:658 BW De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de hier genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Van de leden 1 en 2 en van hetgeen titel 3 van Boek 6, bepaalt over de aansprakelijkheid van de werkgever kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.

Artikel 7:690 BW De uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde.

Artikel 7:691 lid 2 BW In de uitzendovereenkomst kan schriftelijk worden bedongen dat die overeenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de werknemer door de werkgever aan de derde als bedoeld in artikel 690 op verzoek van die derde ten einde komt. Indien een beding als bedoeld in de vorige volzin in de uitzendovereenkomst is opgenomen, kan de werknemer die overeenkomst onverwijld opzeggen.